HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet

  • Målsetning i bedriften
  • Corigo skal til enhver tid være oppdatert på gjeldene regler og forskrifter innenfor HMS.
  • HMS styresystem skal implementeres og koordineres  i alle aktiviteter på byggeplass.
  • Erfaringstall på uønskede hendelser fra tidligere prosjekter skal aktivt brukes i HMS arbeidet
  • Nulltoleranse på ulykker

 

 

Organisering på byggeplass

HMS Leders oppgaver

  • Holde bedriften oppdatert på gjeldende forskrifter
  • Følge opp uønskede hendelser i bedriften
  • Fordele HMS informasjon til byggeplass

HMS ansvarlig på byggeplass

Vedlikeholde HMS plan prosjekt

Rapportere uønskede hendelser til prosjektleder/ HMS leder

Medarbeidere og underleverandørenes  ansvar

  • Vise gode holdninger overfor HMS arbeidene på byggeplass
  • Følge opp SJA for sine arbeider